XE 7 CHỖ THAM QUAN CÓ TÀI XẾ

THỜI GIAN TỪ 7:30-17:30. PHỤC VỤ TỐI VỀ TRƯỚC 21:00: PHỤ THU 200.000. CÁC ĐIỂM ZOODOO, LÀNG CÙ LẦN, PONGOUR, PHỤ THU 200.000/ĐIỂM. SAMTEN HILL PHỤ THU 500.000/ĐIỂM.